Skip to content

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.abaftsenses.com

Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczenia:

 1. „Sprzedawca”- „Abaft Senses” jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą w Siedlcach 08-110, ulica Sokołowska 35A/U1, zarejestrowana w Ministerstwie Rozwoju oraz w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9591047801, REGON: 386162150, właściciel: Mariusz Nadstawny email: biuro@abaftsenses.com; tel. 695-649-281.
 2. Sklep internetowy- sklep internetowy znajduje się na stronie internetowej www.abaftsenses.com oraz jej podstronach prowadzących sprzedaż hurtową na rzecz podmiotów krajowych  lub zagranicznych oraz sprzedaż detaliczną dla klientów indywidualnych.
 3. Klient- każdy podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży hurtowej towarów oferowanych na stronie sklepu za pośrednictwem platformy internetowej www.abaftsenses.com po zarejestrowaniu się w „sklepie” na  „formularzu hurtowym” pojęcie to oznacza również każdy podmiot krajowy  lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą, która jest w trakcie składania zamówienia lub klient indywidualny nie prowadzący działalności gospodarczej lub nie prowadzący sprzedaży detalicznej który zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży detalicznej towarów oferowanych na stronie sklepu  za pośrednictwem  platformie internetowej www.abaftsenses.com po zarejestrowaniu się  w „sklepie” w zakładce ”koszyk”  pojęcie to oznacza klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej lub nie prowadzącego sprzedaży detalicznej, która jest w trakcie składania zamówienia.
 4. Formularz kontaktowy- umożliwienie szybkie i sprawne skontaktowanie się podmiotu krajowego lub zagranicznego ze sprzedawcą celem zapytania lub zawarcia umowy kupna towaru za pośrednictwem platformy internetowej w cenach hurtowych.
 5. Koszyk- umożliwienie szybkie i sprawne skontaktowanie się  klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej lub nie prowadzącego sprzedaży detalicznej ze sprzedawcą celem zapytania lub zawarcia umowy kupna towaru za pośrednictwem platformy internetowej w cenach detalicznych
 6. Towar- produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności  rodzaj  i liczbę towaru z otrzymanym potwierdzeniem posiadanego towaru dla danego zamówienia.
 8. Potwierdzenie– wysłanie informacji zwrotnej klientowi drogą elektroniczną lub telefoniczną od sprzedającego o zabezpieczeniu towaru po przez wpisanie numeru zamówienia licząc od kolejnego dnia roboczego od otrzymanej informacji przez klienta w okresie dwóch dni roboczych.
 9. Sprzedaż– umowa sprzedaży hurtowej lub detalicznej towarów  oferowanych  w sklepie na zasadach określonych w niniejszym „Regulaminie” oraz na stronie internetowej www.abaftsenses.com zawarta po między Sprzedawcą  a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu po dokonaniu przelewu wpłaty na konto bankowe za zamówiony towar lub opłacenie za pomocą karty płatniczej na terenie sklepu.
 10. Odbiór towaru– odebranie w godzinach określonych na stronie internetowej towaru na terenie sklepu stacjonarnego,  zamówionego poprzez platformę internetową www.abaftsenses.com  lub w terminie umówionym ze sprzedawcą nie dłuższym niż pięć dni roboczych od zamówionego i opłaconego towaru.
 11. Dostawa– nadanie paczki z towarem zakupionym w sklepie internetowym Abaft Senses przez Klienta w związku z przekazanymi środkami pieniężnymi drogą elektroniczną Sprzedawcy, upoważnia na rzecz Kupującego wykonania za pomocą firmy tj.; Poczta Polska, InPost lub DPD wysyłki pod wskazany adres określony w umowie zakupionego towaru na rzecz Klienta bez dodatkowych zobowiązań za pośrednictwem kuriera lub odbioru w wybranym przez siebie  punkcie jeżeli sprzedawca taką usługą dysponuje.
 12. Cena- informacja za jaką kwotę może zakupić produkt klient indywidualny nie prowadzący działalności gospodarczej ani sprzedaży detalicznej na stronie platformy internetowej www.abaftsenses.com
 13. Promocja- na stronie platformy internetowej www.abaftsenses.com dotyczy klientów indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej ani sprzedaży detalicznej.
 14. Rejestracja- podanie przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do weryfikacji Klienta, zawarcia i wykonania umowy oraz wysłania stosownej dla danej transakcji dokumentacji.
 15. Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.abaftsenses.com. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej w serwisu www.abaftsenses.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 16. Zastrzeżenia:
 17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną poinformowani.
 18. Postanowienia ogólne.
 19. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach sklepu po uprzednim zarejestrowaniu się w sklepie. Regulamin określa w szczególności:
 20. Zasady dokonywania rejestracji korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 21. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 22. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
 23. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 24. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone z złotych  polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu sklepu, ceny towarów , przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne dla klientów indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczych związanych ze sprzedażą detaliczną. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów. Sklep zastrzega sobie wydawanie tylko klientom detalicznym paragon zakupu.
 25. Ceny towarów dla poszczególnych podmiot krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą są ustalane indywidualnie ze sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego. Każdy formularz nadesłany jest weryfikowany pod kontem składania prawdziwych danych w GUS oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej i telekomunikacyjnej. Ustalenie warunków sprzedaży stanowi tajemnicę pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 26. Do prawidłowego korzystania ze sklepu, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej. Pliki cookie służą do utrzymywania sesji Klienta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookie zawarte są w postanowieniach Polityki.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego.

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze sprzedawcą umowę powinna zaakceptować zgody występujące na stronie www.abaftsenses.com i wypełnić formularz kontaktowy celem realizacji zamówienia.
 2. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w sklepie niezbędne jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku:
 4. Podania w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 5. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, a szczególności dóbr innych klientów sklepu internetowego,
 6. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonywać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazów komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach  Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie  do stopnia zagrożenia  bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środku służące zapobieganiu  pozyskiwania  i modyfikacji  przez osoby nieuprawnione  danych osobowych  przesyłanych w intrenecie.
 9. Klient zobowiązany w szczególności do:
  1. Niedostarczania  i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treść propagująca przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania , w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania  lub urządzeń,
  3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie  w ramach Sklepu internetowego niezamówienia informacji handlowej (spam),
  4. Korzystanie ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
  5. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.