Skip to content

Reklamacje i zwroty

Zwrot produktów zakupionych w sklepie internetowym Abaft Senses

I. Zwrot produktów zakupionych w sklepie internetowym Abaft Senses możesz dokonać na własny koszt w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Szybki zwrot za pomocą paczkomatu InPost

-dla Klientów zapisanych do naszej bazy newslettera cena wynosi 8 zł
-dla Klientów nie będących subskrybentami naszego newslettera- 12 zł.
Wejdź w swój panel klienta na stronie https://abaftsenses.com i kliknij na „Zwrot produktów”. Pobierz formularz i wypełnij. Podając swój email i numer telefonu oraz imię i nazwisko, w miarę możliwości numer transakcji internetowej którą otrzymałaś/eś drogą e mailową, wtedy podamy na numer telefonu sposób dokonania zwrotu po wcześniejszym dokonaniu opłaty za przesyłkę.

2. Zwrot za pomocą dowolnie wybranej przez siebie metody

Wejdź w swój panel klienta na stronie https://abaftsenses.com i kliknij na ”Zwrot produktu”. Z wyświetlonej listy zamówień wybierz, to z którego produktu chcesz zwrócić i wybierz opcję DOKONAJ ZWROTU. Zostaniesz przeniesiona/y na stronę formularza zwrotu. Podążając za instrukcją w formularzu. W miejscu w którym będziesz mieć możliwość wyboru sposobu zwrotu wybierz: „Wysyłka własna”.
zapakuj do paczki zwracany produkt/y, dołącz wydrukowany formularz zwrotu (plik PDF) oraz w miarę możliwości załącz dowód zakupu (paragon).

Wyślij zwrot na adres:
Sklep internetowy Abaft Senses
ul. Sokołowska 35A/U1
08-110 Siedlce
II. Zwrot środków Pieniężnach.

Po otrzymaniu twojej przesyłki rozpoczniemy procedurę zwrotu. Zwrot środków pieniężnych na konto bankowe Klienta odbędzie się do 14 dni od momentu akceptacji zwrotu.

Warunki reklamacji.
Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe i bez wad. W przypadku ujawnienia się wad produktów ponosimy za nie odpowiedzialność.
Reklamacja może być złożona przez Klienta w wybrany sposób:
-pisemny na adres: ul. Sokołowska 35A/U1, 08-110 Siedlce.
-telefonicznie pod numerem 69 564 92 81.
-w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepi Internetowego w zakładce Kontakt.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji -ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności /wady;
  2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy Sprzedaży oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane powyżej maja formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy Abaft Senses, ul. Sokołowska 35A/U1, 08-110 Siedlce. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności /wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie produktu, o której jest mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta – w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądanie od sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o których mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będąc konsumentem posiada m. in. Następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sadów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacji na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów 9m.in. Federacji Konsumentów , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porada udzielone są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz po przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentów.pl .

Uwaga!
Sprzedawca zastrzega sobie, że produkt zwracany nie był wymięty, miał przyczepioną metkę z kodem kreskowym, produkt nie posiadał oznak noszenia, śladów pudru, usuwania plam które zostały uczynione z winy klienta, nie miały zapachu papierosów i perfum itp. staranie były zapakowane w taki sposób w jakim zostały wysłane przez sprzedawcę.